Bao giờ tôi đươc duyệt và cấp mã CTV??

trải qua cột mốc mức chiết khấu đầu tiên bạn sẽ có mã CTV cho mình