Bao giờ tôi đươc duyệt là đại lý ??

khi các công ty thỏa các điều khoản mà In Phạm Khôi đề ra, va theo từng cấp đại lý chúng tôi tiến hành ký hợp đồng